[MỚI NHẤT] 99+ Gợi ý ChatGPT cho SEO để chiếm ưu thế trên công cụ tìm kiếm

Các gợi ý ChatGPT cho SEO là một công cụ mạnh mẽ để tối ưu hóa nội dung trang web và cải thiện thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm. Được phát triển bởi OpenAI, mô hình ngôn ngữ được cung cấp bởi trí tuệ nhân tạo này có thể tạo ra văn bản giống như con người, làm cho chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Trong bài đăng blog này, chúng ta sẽ khám phá thế giới của các gợi ý ChatGPT cho SEO, khám phá cách chúng hoạt động và những lợi ích mà chúng cung cấp cho các trang web muốn cải thiện khả năng hiển thị trực tuyến của mình.

Đừng bỏ lỡ cơ hội cải tiến chiến lược SEO của bạn – đọc bài đăng trên blog của chúng tôi về ChatGPT prompts cho SEO ngay hôm nay!

ChatGPT prompts là các đầu vào ngôn ngữ tự nhiên được cung cấp cho mô hình ChatGPT để tạo ra văn bản dựa trên đầu vào đó. Ví dụ, nếu đầu vào là "Giải thích SEO là gì như một chuyên gia SEO", mô hình sẽ tạo ra một câu trả lời cho đầu vào đó một cách tự nhiên như một chuyên gia SEO.

Các đề xuất ChatGPT sáng tạo cho SEO – Đề xuất ChatGPT cho nghiên cứu từ khóa. Tìm kiếm từ khóa phù hợp có thể là một nhiệm vụ khó khăn trong thế giới SEO. Đó là lý do tại sao sử dụng các đề xuất ChatGPT mà chúng tôi đã tạo ra có thể là một ý tưởng tốt để giúp bạn!

  1. Xác định các từ khóa hàng đầu liên quan đến thương mại điện tử sẽ đưa lượng truy cập phù hợp nhất đến trang web của chúng tôi [Website] và tăng khả năng hiển thị trên các công cụ tìm kiếm. Thu thập dữ liệu về khối lượng tìm kiếm, đối thủ cạnh tranh và các từ khóa liên quan. Các từ khóa nên phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu của chúng tôi và phù hợp với chiến lược marketing nội dung của chúng tôi.
  1. Identify the top keywords related to e-commerce that will drive the most relevant traffic to our website [Website] and increase search engine visibility. Gather data on search volume, competition, and related keywords. The keywords should be relevant to our target audience and align with our content marketing strategy.

2. Giả sử bạn là một nhà lãnh đạo SEO, hãy đề xuất một số từ khóa có khối lượng tìm kiếm cao, độ khó thấp cho [chủ đề quan tâm].

2. Suppose you’re an SEO lead; suggest some high-volume, low-difficulty keywords for [topic of interest].

3. Cung cấp cho tôi các từ khóa dài, có lượng tìm kiếm cao, độ khó thấp cho [chủ đề quan tâm] như là một nhà tiếp thị nội dung.

3. Provide me with long-tail, high-volume, low-difficulty keywords for [topic of interest] as if you’re a content marketer.

4. Tôi cần một bảng liệt kê các đối thủ hàng đầu cho chủ đề ‘Topic’ và các URL của họ được tạo bởi một chuyên gia từ khóa.

4. I need a table of the top competitors for ‘Topic’ and their URLs curated by a keyword strategist.

5. Hãy hành xử như một chuyên gia SEO có thông tin chính xác và chi tiết về từ khóa và tạo danh sách 5 từ khóa SEO liên quan đến phần đăng bài trên blog sau [phần đăng bài trên blog].

5. Act like an SEO expert having accurate and detailed information about keywords and create a list of 5 SEO keywords related to the following blog post section [blog post section].

6. Hãy hành động như một quản lý SEO và nghiên cứu 10 chiến lược từ khóa SEO hàng đầu cho [chủ đề]. Tổ chức mục đích tìm kiếm (thương mại, giao dịch hoặc thông tin, …) cho các từ khóa được liệt kê trong định dạng bảng.

6. Act as an SEO manager and research the top 10 SEO keyword strategies for [topic]. Organize the search intention (commercial, transactional, or informational) for the listed keywords in a table format:…

7. Là một chiến lược viên nội dung, hãy tạo một bộ sưu tập X câu hỏi thường được đặt về [chủ đề], có liên quan đến [sản phẩm/dịch vụ] mới.

7. As a content strategist, create a compilation of X frequently asked questions about , that are pertinent for the new .

8. Tưởng tượng bạn là một nhà nghiên cứu từ khóa, hãy tạo danh sách các từ khóa liệt kê cho nội dung danh sách cho chủ đề [topic].

8. Suppose you’re a keyword researcher, create a list of listicle content keywords for the [topic].

9.Bạn là một quản lý marketing trực tuyến, hãy lập danh sách các chủ đề rộng liên quan đến [chủ đề] và mở rộng mỗi chủ đề với một danh sách các cụm từ mà bạn nghĩ khách hàng của mình sử dụng.

9. You’re an online marketing manager, make a list of broad topics relevant to [topic] and expand each topic with a list of phrases you think your customers use.

Đề xuất của ChatGPT cho Bản tóm tắt nội dung Khi bạn có từ khóa hoàn hảo, bạn cần tạo nội dung hoàn hảo. Nhưng bạn nên bắt đầu từ đâu? Hãy xem các đề xuất tóm tắt nội dung của ChatGPT dưới đây để được truyền cảm hứng hoặc sử dụng chúng như thế.

1. Là một người viết chuyên nghiệp, hãy tạo ra một bản phác thảo bài đăng blog toàn diện, tối ưu hóa SEO cho từ khóa [X], nhắm đến một đối tượng khán giả [X] với một phong cách nói chuyện tự nhiên và độ dài mong muốn từ 1500-2000 từ.

1. As an experienced copywriter, generate a comprehensive, SEO-optimized blog post outline for the keyword [X], targeting an [X] audience with a conversational tone and a desired length of 1500-2000 words.

2. Nếu bạn là một nhà tiếp thị nội dung, hãy tạo một bản dự thảo bài đăng trên blog tối ưu hóa SEO so sánh và đối chiếu các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau liên quan đến từ khóa [X], nhắm đến người tiêu dùng với một phong cách trung lập và chiều dài mong muốn từ 1000-1500 từ.

2. Suppose you’re a content marketer; create an SEO-optimized blog post outline that compares and contrasts different products or services related to keyword [X], targeting consumers with a neutral tone and a desired length of 1000-1500 words.

3. Dưới vai trò là một content freelancer, hãy tạo ra một bản phác thảo bài đăng blog toàn diện giới thiệu các tính năng và lợi ích độc đáo của [X], nhắm đến những người đam mê [sản phẩm] với một phong cách thuyết phục và chiều dài mong muốn từ 1500-2000 từ.

3. As a freelance writer, generate a comprehensive blog post outline that showcases the unique features and benefits of [X], targeting enthusiasts with a persuasive tone and a desired length of 1500-2000 words.

4. Là một nhà văn kỹ thuật có kinh nghiệm về SEO, hãy tạo một bản dự thảo chi tiết cho bài đăng trên blog cung cấp hướng dẫn từng bước sử dụng [X], nhắm đến đối tượng người mới bắt đầu với một phong cách thân thiện và hữu ích, với độ dài mong muốn từ 800-1000 từ.

4. As a technical writer experienced in SEO, please create a detailed blog post outline that provides a step-by-step guide for using [X], targeting beginners with a friendly and helpful tone and a desired length of 800-1000 words.

5. Hãy đóng vai là một chuyên gia tiếp thị nội dung, tạo ra một bản phác thảo bài đăng blog toàn diện tập trung vào cung cấp các mẹo và thủ thuật cho [X], nhắm đến những người đam mê tự làm với một phong cách nói chuyện và một độ dài mong muốn từ 1200-1500 từ.

5. Act as a content marketing specialist, create a comprehensive blog post outline focused on providing tips and tricks for [X], targeting DIY enthusiasts with a conversational tone and a desired length of 1200-1500 words.

6. Liệt kê các ý chính cho một bài đăng trên blog về [chủ đề] và trình bày chúng dưới dạng bảng.

6. List the main ideas for a blog post about [subject] and present them in a table.

7. Để sử dụng trong một bài đăng trên blog, hãy tạo một phác thảo về các yếu tố quan trọng của một hướng dẫn chi tiết về [chủ đề] như thể bạn là một nhà văn nội dung có kinh nghiệm.

7. To be used in a blog post, outline the critical elements of a detailed guide on [subject] as if you’re an experienced content writer.

8. Viết bảy tiêu đề phụ cho bài viết trên blog có tiêu đề “title”; các tiêu đề nên hấp dẫn và không quá 60 ký tự.

8. Write seven subheadings for the blog article with the title “title”; the titles should be catchy and 60 characters max.

9. Hãy giả sử bạn là một chuyên gia về tiếp thị nội dung, hãy viết một bản tóm tắt chi tiết sử dụng cấu trúc tiêu đề hai cấp cho một bài đăng trên blog có tiêu đề “title”.

9. Suppose you’re a content marketing specialist, write a thorough outline using a two-level heading structure for a blog article titled “title”.

10. Khả năng của tôi chỉ giới hạn trong việc tạo ra văn bản mới, vì vậy tôi không thể phân tích một tài liệu đã có sẵn. Tuy nhiên, nếu bạn cung cấp cho tôi bản tóm tắt của nội dung, tôi có thể giúp bạn chỉnh sửa để tăng tính hấp dẫn và thông tin của bài đăng trên mạng xã hội.

10. Act as a social media content writer, analyze this outline “outline”, and remove/add parts if necessary to make the blog post more engaging and informative.

ChatGPT Gợi ý cho Content Writer

Bây giờ sau khi bạn đã có từ khóa và phác thảo, hãy viết nội dung với những gợi ý sao chép tuyệt vời của ChatGPT mà chúng tôi đã thu thập cho bạn.

1. Là một nhà viết bài quảng cáo, hãy viết một kịch bản cho một video quảng cáo nhấn mạnh các lợi ích của việc giảm thiểu chất thải và thúc đẩy bền vững bằng một phong cách thông thái và hấp dẫn cho khách hàng có ý thức về môi trường. Đảm bảo phong cách là thông tin và thuyết phục.

1. As a copywriter, write a script for a video advertisement emphasizing the benefits of reducing waste and promoting sustainability using a knowledgeable and appealing tone for eco-conscious customers. Make sure the tone is informative and persuasive.

2. Dưới vai trò là chuyên gia nội dung web, hãy viết một kịch bản cho một quảng cáo trên Instagram thể hiện sự tự tin và thu hút khách hàng quan tâm đến thời trang. Quảng cáo nên nhấn mạnh cách sản phẩm giúp người dùng cập nhật xu hướng thời trang mới nhất và giúp họ trông tốt nhất.

2. As a web content specialist, draft a script for an Instagram advertisement that exudes confidence and appeals to fashion-conscious customers. The advertisement should highlight how the product keeps individuals updated with the latest fashion trends and helps them look their best.

3. Là một quản lý nội dung web, hãy tạo một kịch bản cho một quảng cáo video trên YouTube với một tông giọng thân thiện dành cho chủ nuôi thú cưng. Quảng cáo nên nhấn mạnh các lợi ích của việc sử dụng sản phẩm để cung cấp sự thoải mái và chăm sóc tốt hơn cho các bạn lông xù của chúng ta.

3. As a web content manager, create a script for a YouTube video ad with a friendly tone for pet owners. The advertisement should highlight the benefits of using the product in providing comfort and better care for furry friends.

4. Là một blogger, hãy viết một mẫu email chuyên nghiệp và thuyết phục cho chiến dịch tạo khách hàng tiềm năng nhắm vào khách hàng hướng đến kinh doanh. Email nên nhấn mạnh cách sản phẩm [X] giúp cải thiện năng suất và hiệu quả làm việc trong nơi làm việc.

4. As a blogger, write a professional and persuasive email template for a lead-generation campaign targeting business-oriented customers. The email should highlight how the product [X] helps improve productivity and efficiency in the workplace.

5. Là một nhà sáng tạo nội dung kỹ thuật số, hãy viết một lá thư bán hàng thân thiện đến khách hàng tiềm năng nhấn mạnh các lợi ích quản lý thời gian của sản phẩm [X], vì khách hàng bận rộn là đối tượng khách hàng mục tiêu.

5. As a digital content creator, draft an approachable sales letter to potential customers emphasizing the time management benefits of the product [X], as busy customers are the target audience.

6. Là một biên tập viên nội dung kinh nghiệm về SEO, hãy viết một câu chuyện ngắn đầy cảm hứng nhấn mạnh các tính năng của sản phẩm [X] nhằm vào khách hàng tập trung vào sức khỏe, nhấn mạnh cách nó thúc đẩy sự cân bằng và tăng cường hạnh phúc tổng thể.

6. As a copy editor experienced in SEO, craft an inspiring short story highlighting the product [X]’s features aimed at wellness-focused customers, emphasizing how it promotes a healthy balance and enhances overall happiness.

7.Là một người tạo nội dung, hãy viết một tiêu đề thân thiện cho một bài viết trên blog nhắm đến khách hàng hướng đến gia đình, nhấn mạnh các lợi ích của sản phẩm [X] giúp họ có thể dành nhiều thời gian chất lượng hơn với người thân yêu của mình.

7. As a content creator, write a friendly headline for a blog article targeting family-oriented customers, highlighting the product [X]’s benefits in enabling them to spend more quality time with their loved ones.

8. Là một nhà tiếp thị nội dung, hãy viết một bài đăng trên mạng xã hội tự tin cho sự kiện giảm giá nhắm vào khách hàng thông thạo công nghệ, nhấn mạnh khả năng của sản phẩm [X] giúp họ giữ vững vị thế dẫn đầu trong các xu hướng công nghệ mới nhất.

8. As a content marketer, draft a confident social media post for a sale event targeting tech-savvy customers, emphasizing the product [X]’s ability to help them stay ahead of the latest technological trends.

9.”Là một nhà văn nội dung giàu kinh nghiệm, hãy viết một lời kêu gọi hấp dẫn cho trang đích, nhắm đến khách hàng sáng tạo, nhấn mạnh khả năng của sản phẩm [X] để đem lại cho họ những ý tưởng tưởng tượng của riêng mình.

Lời kêu gọi của chúng tôi dành cho những khách hàng sáng tạo là hãy để sản phẩm [X] giúp bạn biến những ý tưởng tưởng tượng của mình thành hiện thực. Với [X], bạn có thể tạo ra những sản phẩm độc đáo và đầy sáng tạo một cách dễ dàng. Hãy truy cập trang web của chúng tôi ngay hôm nay để khám phá thêm về sản phẩm này và bắt đầu thực hiện những ý tưởng tưởng tượng của bạn!”

9. As an experienced content writer, write an inspiring call-to-action for a landing page, targeting creative customers, highlighting the product [X]’s ability to bring their imaginative ideas to life.

10. Là một người tạo nội dung trên mạng xã hội, hãy viết một kịch bản đáng tin cậy cho lời mời sự kiện ảo, nhắm đến khách hàng có ý thức về an ninh, nhấn mạnh khả năng của sản phẩm [X] để cung cấp cảm giác an toàn và bảo mật trong cuộc sống hàng ngày của họ.

10. As a social media content creator, craft a trustworthy script for a virtual event invitation, targeting security-conscious customers, emphasizing the product [X]’s ability to provide a sense of safety and security in their daily lives.

11. Là một nhà viết bản sao, hãy viết một kịch bản cho một quảng cáo trên Facebook với phong cách vui nhộn và năng động, nhắm đến đối tượng là thanh niên. Quảng cáo nên nhấn mạnh cách sản phẩm giúp đơn giản hóa và cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ, giúp họ dễ dàng tập trung vào những điều quan trọng nhất.

11. As a copywriter, draft a script for a Facebook advertisement with a fun and energetic tone targeting young adults. The advertisement should highlight how the product simplifies and improves their daily lives, making it easier for them to focus on the things that matter most.

12. Là một nhà sáng tạo nội dung, hãy viết một kịch bản cho một quảng cáo truyền hình hướng đến các gia đình có trẻ nhỏ. Quảng cáo nên nhấn mạnh các lợi ích của sản phẩm trong việc cung cấp một môi trường an toàn và bảo mật cho trẻ em chơi và học tập.

12. As a content creator, write a script for a TV commercial that appeals to families with young children. The advertisement should highlight the benefits of the product in providing a safe and secure environment for kids to play and learn.

13. Là một nhà tiếp thị, hãy viết một kịch bản cho một quảng cáo trên đài phát thanh nhắm vào các chuyên gia bận rộn. Quảng cáo nên nhấn mạnh cách sản phẩm tiết kiệm thời gian và mang lại sự tiện lợi trong cuộc sống nhanh nhẹn của họ, cho phép họ tập trung vào những điều quan trọng nhất.

13. As a marketer, write a script for a radio advertisement targeting busy professionals. The advertisement should highlight how the product saves time and provides convenience in their fast-paced lives, allowing them to focus on the things that matter most.

14.

Là một chiến lược viên nội dung, hãy viết một kịch bản quảng cáo Snapchat nhắm đến sinh viên đại học. Quảng cáo nên nhấn mạnh cách sản phẩm cung cấp các giải pháp tiết kiệm và thực tế cho nhu cầu hàng ngày của họ, giúp cho việc quản lý tài chính và sống một cuộc sống không căng thẳng hơn trên khuôn viên trường dễ dàng hơn.

14. As a content strategist, write a script for a Snapchat advertisement aimed at college students. The advertisement should highlight how the product provides affordable and practical solutions for their everyday needs, making it easier for them to manage their finances and live stress-free lives on campus.

ChatGPT đề xuất để cải thiện nội dung.
Dù là nội dung mới hay cũ, đôi khi bạn cần chỉnh sửa một chút để đạt được hình thức hoàn hảo. Bạn luôn có thể sử dụng các gợi ý của ChatGPT để dễ dàng hoàn thiện nội dung của mình.

Cải thiện [văn bản] để đảm bảo nội dung phù hợp và thông tin cho [đối tượng khán giả]. Improve [text] to ensure the content is relevant and informative for the [target audience].
Viết lại [văn bản] và sử dụng tiêu đề và phụ đề để phân chia nội dung và làm cho nó dễ đọc hơn bằng từ khóa [keyword]. Rewrite [text] and use headings and subheadings to break up the content and make it easier to read using the keyword [keyword].
Vui lòng đưa cho mình bản văn cần paraphrase để mình có thể dịch sang tiếng Việt và sử dụng câu hoạt động và câu ngắn để làm nội dung dễ đọc hơn cho đối tượng khán giả trong ngữ cảnh từ khóa. Paraphrase this [text] and use active voice and short sentences to make the content more readable for [target audience] in the context of [keyword].
Cải thiện [văn bản] này bằng cách thêm một lời kêu gọi hành động (CTA) để khuyến khích độc giả thực hiện một hành động cụ thể, chẳng hạn như đăng ký nhận bản tin hoặc mua sản phẩm. Improve this [text] by adding a call-to-action (CTA) to encourage readers to take a specific action, such as signing up for a newsletter or purchasing a product.
Viết lại đoạn văn này bằng cách bao gồm các trích dẫn và số liệu thống kê liên quan để hỗ trợ các luận điểm của bạn và làm nội dung trở nên đáng tin cậy hơn. Rewrite this [text] by including relevant quotes and statistics to support your arguments and make the content more trustworthy.
Viết lại đoạn văn này bằng cách sử dụng các câu chuyện và kỹ thuật kể chuyện để làm nội dung thú vị và dễ nhớ hơn. Paraphrase this [text] using anecdotes and storytelling techniques to make the content more engaging and memorable.
Cải thiện [văn bản] này và cân nhắc sử dụng hài hước, nếu thích hợp, để làm nội dung thú vị hơn khi đọc. Improve this [text] and consider using humor, if appropriate, to make the content more enjoyable to read.
Cải thiện [văn bản] này bằng cách đọc lại nội dung để loại bỏ bất kỳ lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp hoặc lỗi khác. Improve this [text] by proofreading the content to eliminate any typos, grammatical errors, or other mistakes.
Viết lại [văn bản] này bằng cách đảm bảo nội dung dễ quét bằng các điểm đánh dấu, danh sách đánh số và văn bản in đậm hoặc in nghiêng. Rewrite this [text] by making sure the content is easy to scan using bullet points, numbered lists, and bold or italicized text.
Viết lại [văn bản] bằng cách khuyến khích độc giả tham gia bằng cách đặt câu hỏi và mời nhận xét ở cuối nội dung. Rewrite this [text] by encouraging reader engagement by asking questions and inviting comments at the end of the content.
Viết lại đoạn văn trên sử dụng các từ khóa SEO [keyword 1, keyword 2, keyword 3].

Để tăng hiệu quả SEO, chúng ta cần sử dụng các từ khóa phù hợp như [keyword 1, keyword 2, keyword 3]. Viết lại đoạn văn trên bằng cách sử dụng các từ khóa này sẽ giúp nâng cao thứ hạng trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm. Hãy đảm bảo rằng các từ khóa được sử dụng một cách hợp lý và tự nhiên trong nội dung của bạn để thu hút được nhiều lượt truy cập từ khách hàng tiềm năng.

Rewrite the text above using [keyword 1, keyword 2, keyword 3] as SEO keywords.
Hãy đổi lại văn bản trên một cách đùa cợt, làm cho nó dễ đọc hơn đối với khán giả và bao gồm các [từ khóa]. Rephrase the text above in a playful tone of voice, making it easier to read by the audience and including [keywords].
Hãy đóng vai trò là một nhà viết bài quảng cáo làm việc trong lĩnh vực SaaS để tạo ra một bản tóm tắt [X] từ trong nội dung sau đây, đồng thời giữ lại những thông tin quan trọng nhất và bao gồm từ khóa [X] trong bản tóm tắt nếu có thể: … Act as a copywriter working in SaaS business to generate a [X] words summary of the following content while keeping the most important information and include the keyword [X] in the summary where possible:…
Hãy đóng vai trò là chuyên gia nội dung và diễn đạt lại phần blog này [phần blog] để phù hợp với phần blog này [phần blog] về mặt phong cách, ngôn ngữ và tổng thể. Act as a content specialist and paraphrase this blog section [blog section] to align with this blog section [blog section] in terms of tone, language, and overall style.
Là một danh hài già nay đang làm việc trong ngành tiếp thị nội dung, hãy cải thiện mô tả video trên YouTube này để nó trở nên vui nhộn và hấp dẫn hơn; sử dụng trò chơi từ và câu chuyện cười để làm cho nó gần gũi hơn. As an old comedian now working in the content marketing industry, improve this YouTube video description to make it fun and engaging; use wordplay and puns to make it more relatable as well.

ChatGPT đưa ra các đề xuất về kỹ thuật SEO.
Tạo nội dung thân thiện với SEO có thể không đủ nếu không giải quyết được các vấn đề kỹ thuật. Hãy đảm bảo bạn đang đi đúng hướng và sử dụng các gợi ý về SEO kỹ thuật từ ChatGPT nếu bạn cần thêm sự trợ giúp.

Tạo nội dung thân thiện với SEO có thể không đủ nếu không giải quyết được các vấn đề kỹ thuật. Hãy đảm bảo bạn đang đi đúng hướng và sử dụng các gợi ý về SEO kỹ thuật từ ChatGPT nếu bạn cần thêm sự trợ giúp.
Creating SEO-friendly content may not be enough without the technical issues covered as well. Make sure you are on the right track, and use ChatGPT prompts for technical SEO if you need extra help.
Tạo mã đánh dấu Schema trang FAQs cho các câu hỏi và câu trả lời sau đây: …
Create the FAQs Page Schema markup for the following questions and answers:…
Tạo các thẻ hreflang để xuất hiện trên các trang nhắm đến [quốc gia] bằng [ngôn ngữ], [quốc gia] bằng [ngôn ngữ] và [quốc gia] bằng [ngôn ngữ]…
Generate the hreflang tags to feature in pages targeted to the [country] in [language], [country] in [language], and [country] in [language]…
Tạo các quy tắc viết lại .htaccess để chuyển hướng 301 từ [vị trí nguồn] đến [vị trí đích] …
Create the .htaccess rewrite rules to 301-redirect [source location] to [location destination] …
Tạo các quy tắc robots.txt để chặn việc thu thập dữ liệu ở [vị trí cần chặn] nhưng cho phép thu thập dữ liệu ở [vị trí cần thu thập] trong miền…
Generate robots.txt rules to block the crawl [location to block] but allow the crawling of [location to crawl] within the domain…
Tạo một sơ đồ trang web XML hợp lệ chứa các URL sau đây: [URLs] Create a valid XML sitemap containing the following URLs: [URLs]
Tạo một no-follow và canonical cho [URL]. Create a no-follow and canonical for [URL].
Hành động như một chuyên gia SEO, phân tích [đường dẫn trang web], và đưa ra các đề xuất cải tiến liên quan đến SEO kỹ thuật với các cách để thực hiện những cải tiến đó được liệt kê trong một bảng.
Act as an SEO specialist, analyze [website URL], and make improvement suggestions regarding technical SEO with the ways to make those improvements listed in a table.

Đề bài ChatGPT để tạo tiêu đề.
Đang tìm kiếm một tiêu đề hấp dẫn cho nội dung của bạn? Hãy xem các gợi ý của ChatGPT dưới đây để tạo ra tiêu đề sẽ khiến khán giả nhấp vào nội dung của bạn.

Tạo [X] thẻ tiêu đề khác nhau với tối đa 60 ký tự cho văn bản dưới đây. Chúng phải mô tả và chứa từ “keyword”: ….
Create [X] distinct title tags with a maximum of 60 characters for the text below. They must be descriptive and contain the word “keyword”:….
Tôi muốn bạn hành động như một trình tạo tiêu đề sang trọng. Tôi sẽ gõ các từ khóa qua dấu phẩy, và bạn sẽ trả lời với các tiêu đề sang trọng. Các từ khóa đầu tiên của tôi là API, kiểm tra và tự động hóa.

Phản hồi:
1. “Tự động hóa kiểm tra API: Tối ưu hóa quy trình kiểm tra của bạn”
2. “Kiểm tra tự động API: Đảm bảo chất lượng sản phẩm của bạn”
3. “Tự động hóa kiểm tra API: Giảm thiểu thời gian và chi phí kiểm tra

I want you to act as a fancy title generator. I will type keywords via comma, and you will reply with fancy titles. My first keywords are API, test, and automation.
Cung cấp các tiêu đề bài đăng blog hấp dẫn liên quan đến danh sách từ khóa SEO dưới đây: …
Provide catchy blog post titles relating to the list of SEO keywords below:…
Làm cho tiêu đề bài viết trên blog, [tiêu đề], hấp dẫn hơn. Make the blog article’s title, “title”, more appealing.
Viết ba tiêu đề bài đăng blog khác nhau có tỷ lệ nhấp chuột cao cho chủ đề đã cho.

1. “10 Amazing Benefits of Meditation You Need to Know”
2. “The Ultimate Guide to Achieving Mindfulness in Your Daily Life”
3. “Discover the Power of Yoga: Transform Your Body and Mind

Write three samples of different blog post titles with higher click-through rates for the given topic.

Đề bài ChatGPT cho SEO chung.
Đây là một số đề xuất bổ sung về ChatGPT cho SEO mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể cần trong lĩnh vực SEO.

Tôi muốn bạn đóng vai trò như một chuyên gia SEO. Yêu cầu đầu tiên của tôi là: “Tôi cần giúp đỡ trong việc phát triển chiến lược SEO cho công ty của tôi.
I want you to act as an SEO expert. My first request is, “I need help developing an SEO strategy for my company.”
Tôi muốn bạn hành động như một chuyên gia SEO. Yêu cầu đầu tiên của tôi là, “Tôi cần giúp đỡ để hiểu cách tạo ra một hướng dẫn SEO hiệu quả.
I want you to act as an SEO expert. My first request is, “I need help understanding how to create an effective SEO guide.”
Tôi muốn bạn đóng vai trò là một người ảnh hưởng trên mạng xã hội. Bạn sẽ tạo nội dung cho các nền tảng khác nhau như Instagram, Twitter hoặc YouTube và tương tác với người theo dõi để tăng cường nhận thức về thương hiệu và quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ. Yêu cầu đề xuất đầu tiên của tôi là: “Tôi cần sự trợ giúp để tạo ra một chiến dịch hấp dẫn trên Instagram để quảng bá một dòng sản phẩm quần áo thể thao mới.
I want you to act as a social media influencer. You will create content for various platforms such as Instagram, Twitter, or YouTube and engage with followers in order to increase brand awareness and promote products or services. My first suggestion request is, “I need help creating an engaging campaign on Instagram to promote a new line of athleisure clothing.”
Tôi muốn bạn đóng vai trò là quản lý truyền thông xã hội. Bạn sẽ chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các chiến dịch trên tất cả các nền tảng liên quan, tương tác với khán giả bằng cách trả lời câu hỏi và bình luận, giám sát các cuộc trò chuyện thông qua các công cụ quản lý cộng đồng, sử dụng phân tích để đo lường thành công, tạo nội dung hấp dẫn và cập nhật thường xuyên. Đề xuất đầu tiên của tôi là: “Tôi cần sự trợ giúp quản lý sự hiện diện của một tổ chức trên Twitter để tăng cường nhận thức về thương hiệu.
I want you to act as a social media manager. You will be responsible for developing and executing campaigns across all relevant platforms, engaging with the audience by responding to questions and comments, monitoring conversations through community management tools, using analytics to measure success, creating engaging content, and updating regularly. My first suggestion is, “I need help managing the presence of an organization on Twitter to increase brand awareness.”
Điều chỉnh lại email sau đây như một chuyên gia SEO; giữ nó vui nhộn và chuyên nghiệp trong khi chú ý đến các quy tắc ngữ pháp:…
Paraphrase the following email as an SEO specialist; keep it fun and professional while paying great attention to grammar rules:…
Đề xuất X blog phổ biến về [niche] và bao phủ [topic] cùng với đường dẫn của chúng trong một bảng.
Recommend X popular blogs about [niche] that cover [topic] and their URLs in a table.
Tôi cần bạn đóng vai trò là một nhà viết bản sao và tạo ra một kịch bản cho một buổi hội thảo trực tuyến với một phong cách thông tin hấp dẫn đối với những người hiểu về công nghệ. Nội dung nên nhấn mạnh các lợi ích của việc cập nhật công nghệ mới nhất và có kết nối mượt mà.
I need you to serve as a copywriter and create a script for a webinar with an informative tone that appeals to tech-savvy individuals. The content should emphasize the benefits of staying up-to-date with the latest technology and having smooth connectivity.
Vui lòng đóng vai trò là một nhà viết bài quảng cáo và tạo ra một chiến dịch hashtag cho một sản phẩm. Tông điệu nên mang tính thông tin và nhắm đến khách hàng đánh giá cao việc nhận được nhiều giá trị nhất cho tiền bạc của họ. Trọng tâm nên là cách sản phẩm giúp họ tối đa hóa đầu tư và nhận được nhiều lợi ích nhất cho số tiền bỏ ra.
Please act as a copywriter and craft a hashtag campaign for a product. The tone should be informative and target customers who value getting the most for their money. The focus should be on how the product helps them maximize their investments and get the most bang for their buck.
Là một nhà tiếp thị nội dung, hãy viết một mô tả meta hấp dẫn cho một bài đăng trên blog với từ khóa [X] đồng thời đảm bảo rằng mô tả meta không quá [X] ký tự.
As a content marketer, write a catchy meta description for a blog post with the keyword [X] while ensuring that the meta description is [X] characters max.
Là một chuyên gia SEO, tôi muốn bạn phát triển một chiến lược để cải thiện thứ hạng trên công cụ tìm kiếm của [URL] cho các từ khóa: “[từ khóa 1],” “[từ khóa 2],” và “[từ khóa 3].
As an SEO expert, I would like you to develop a strategy to improve the search engine ranking of [URL] for the keywords: “[keyword 1],” “[keyword 2],” and “[keyword 3].”
Tìm các từ khóa liên quan. 1. Find related keywords
Tôi rất thích việc tạo ra những ý tưởng từ khóa tuyệt vời! I’m absolutely loving brainstorming some awesome keyword ideas!
Prompt;
Xác định 10 từ khóa SEO liên quan đến [chủ đề]. Identify 10 SEO keywords related to [topic].
2. Tìm các từ khóa liên quan đến mô tả sản phẩm. 2. Find keywords related to product descriptions
Điều chỉnh lại email sau đây như một chuyên gia SEO; giữ nó vui nhộn và chuyên nghiệp trong khi chú ý đến các quy tắc ngữ pháp:… It’s often best to take a gander at an existing product description:
Prompt;
Tạo danh sách 5 từ khóa SEO liên quan đến mô tả sản phẩm sau đây [mô tả sản phẩm]. Create a list of 5 SEO keywords related to the following product description “product description”.
3. Xác định các câu hỏi phổ biến. 3. Identify popular questions
Câu hỏi giống như một cánh cổng dẫn vào bên trong hoạt động của não bộ con người! Questions are like a gateway to the inner workings of the human brain!
Prompt;
Đề xuất một danh sách 5 câu hỏi phổ biến liên quan đến [Từ khóa]. Suggest a list of 5 popular questions related to [Keyword].
4. Nghiên cứu chiến lược từ khóa. 4. Research keyword strategies
Trong thời gian sắp tới, trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành một đại kiện tướng của SEO, và các động thái của nó luôn luôn đi trước một bước so với bất kỳ SEO tân binh nào. AI will soon be a grandmaster of SEO, and its moves are always one step ahead of any junior SEO.
Prompt;
Nghiên cứu 5 chiến lược từ khóa SEO hàng đầu cho [chủ đề]. Research the top 5 SEO keyword strategies for [topic].
5. Phân loại ý định tìm kiếm 5. Classify search intents
Bảng có thể được sử dụng để tổ chức dữ liệu tìm kiếm của bạn. Tables can be used to organize your search data.
Prompt;
Phân loại ý định tìm kiếm (thương mại, giao dịch hoặc thông tin) cho các từ khóa sau đây trong bảng: Classify the search intent (commercial, transactional or informational) for the following keywords in a table:…
6. Nhóm các từ khóa lại thành một cụm. 6. Cluster a list of keywords
Prompt;
Nhóm các từ khóa sau đây (thêm chủ đề cốt lõi cho mỗi nhóm) dựa trên mối liên hệ ngữ nghĩa của chúng:

Trả lời:

Cluster the following keywords (add a core topic for each group) based on their semantic relevance:…
7. Đề xuất tiêu đề bài đăng trên blog liên quan đến từ khóa 7. Suggest blog post titles related to keywords
Khó viết? Thay vì đó, chúng ta nên nói là viết rất tuyệt vời, đúng không? Writers block? More like writers rock, am I right?
Prompt;
Đề xuất các tiêu đề bài đăng blog hấp dẫn liên quan đến danh sách từ khóa SEO sau đây: … Suggest compelling blog post titles related to the following list of SEO keywords:…
8. Tạo tiêu đề bài đăng blog nhắm đến mục tiêu cụ thể 8. Create targeted blog post titles
Hãy cho trí tuệ nhân tạo biết đối tượng của bạn là ai! Tell the AI who your audience is!
Prompt;
Đề xuất 5 ý tưởng tiêu đề bài đăng cho từ khóa [keyword] nhắm đến [audience]. Suggest 5 blog post title ideas for the keyword [keyword] targeted [audience].
9. Viết tiêu đề bài đăng blog hấp dẫn. 9. Write catchy blog post titles
Tiêu đề nhàm chán là cách chắc chắn để làm độc giả quay lưng. Boring titles are a surefire way to turn readers away.
Sorry, bạn chưa cung cấp câu cần dịch. Vui lòng cung cấp câu cần dịch để mình có thể giúp bạn.
Prompt;
Làm cho bài đăng trên blog có tiêu đề [tiêu đề] hấp dẫn hơn. Make the blog post titled “title” more catchy.
10. Tăng tỷ lệ nhấp chuột tốt hơn. 10. Get better click through rates
Chúng ta cần những lượt nhấp chuột đó, phải không? We need those clicks, don’t we?
Prompt;
Viết 3 ví dụ về tiêu đề bài đăng blog thay thế với tỷ lệ nhấp chuột cao hơn cho [chủ đề]. Write 3 examples of alternative blog post titles with higher CTR for [topic].
11. Những ví dụ mâu thuẫn với câu chuyện chính thống. 11. Examples that contradict the dominant narrative
Prompt;
Chủ đề: [chủ đề]… Đối với chủ đề trên, hãy đưa ra những ví dụ mâu thuẫn với câu chuyện chủ đạo. Tạo ra một bản tóm tắt cho nội dung gây suy ngẫm, thách thức giả định. Topic: [topic]… For the above topic, give examples that contradict the dominant narrative. Generate an outline for thought-provoking content that challenges assumptions.
12. Đề cập đến các điểm chính của một bài đăng trên blog 12. Outline the key points of a blog post
Cấu trúc nội dung của bạn với các tiêu đề phụ: Structure your content with subheadings:
Prompt;
Đề cập đến các điểm chính của một bài đăng trên blog về [chủ đề]. Outline the key points of a blog post about [topic].
13. Trình bày các điểm chính. 13. Outline the main points
Prompt;
Phác thảo các điểm chính của một hướng dẫn toàn diện về [chủ đề] để sử dụng trong một bài đăng trên blog. Outline the main points of a comprehensive guide to [topic] for use in a blog post.
14. Đề xuất các tiêu đề phụ 14. Suggest subheadings
Prompt;
Viết 7 tiêu đề phụ cho bài đăng trên blog có tiêu đề “title”. Write 7 subheadings for a blog post titled “title”.
15. Viết một dàn ý chi tiết 15. Write a detailed outline
Prompt;
Viết một dàn ý chi tiết cho một bài đăng trên blog có tiêu đề [tiêu đề] với cấu trúc tiêu đề 2 cấp. Write a detailed outline for a blog post titled “title” with a 2-level heading structure.
16. Viết một phần giới thiệu tập trung vào lợi ích 16. Write a benefit-focused intro
Prompt;
Write a short introduction paragraph for the blog post titled “Title”, start with a question, and focus on the benefit.
17. Đơn giản hóa nội dung. 17. Simplify the content
Prompt;
Điều chỉnh lại nội dung trên để truyền tải cho trẻ em hiểu. Paraphrase the content above to make it communicate to a child.
18. Viết lại và tối ưu hóa 18. Rewrite and optimize
Prompt;
Viết lại đoạn văn trên và bao gồm các từ khóa SEO sau [Từ khóa 1, Từ khóa 2, Từ khóa 3]… Rewrite the text above and include the following SEO keywords [Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3]…
19. Viết một câu trả lời chuyên gia. 19. Write an expert answer
Prompt;
Viết một câu trả lời chuyên môn chi tiết cho câu hỏi [câu hỏi]. Write a detailed expert answer to the question [question].
20. Hãy vui vẻ hơn. 20. Be more playful
Prompt;
Chuyển đổi văn bản trên thành một lời nói đùa đáng yêu. Rephrase the text above in a playful tone of voice.
21. Đi trong giày của khán giả của bạn. 21. Walk in your audience’s shoes
Ý tưởng khởi động tuyệt vời này đến từ Rob Lennon và giúp bạn hiểu khán giả của mình: This excellent little prompt idea comes from Rob Lennon and helps you understand your audience:
Prompt;
Mô tả cảm giác như [khán giả] bằng 10 tính từ: Describe feeling like [audience] in 10 adjectives.
22. Sáng tạo văn bản của bạn với phép ẩn dụ. 22. Light up your text with metaphors
Lời nhắc này là một trong những lời nhắc yêu thích nhất của tôi! This prompt is one of my absolute favorites!
Prompt;
Viết một ẩn dụ hài hước về đoạn văn sau đây: Write a funny metaphor about the following text:
23. Trích dẫn mang lại sự tin tưởng. 23. Quotes brings trust
Prompt;
Đề xuất một câu trích dẫn về văn bản trên; nói về cảm xúc. Suggest a quote about the text above; talk to the emotions.
24. Cung cấp các ví dụ liên quan 24. Provide examples that connects
Prompt;
Cung cấp các ví dụ liên kết ý tưởng của [chủ đề]. Provide examples that connect the ideas of [topic].
25. Tóm tắt văn bản. 25. Summarize text
Prompts;
Trình bày nội dung sau đây thành 3 điểm: Summarize the following content in 3 bullet points:
26. Viết danh sách các lợi ích 26. Write a list of benefits
Prompt;
Tạo danh sách đánh dấu với các lợi ích liên quan đến văn bản trên: Make a bullet list with benefits related to the above text.
27. Thuyết phục khán giả của bạn mua hàng. 27. Persuades your audience to buy
Prompt;
Viết một đoạn văn ngắn thuyết phục khách hàng mua sản phẩm và bao gồm CTA: [CTA]. Write a short paragraph that persuades [audience] to buy and include the CTA: [CTA].
28. Tạo một trang câu hỏi thường gặp (FAQ) 28. Generate an FAQ
Prompt;
Tạo một FAQ với 5 câu hỏi dựa trên nội dung trên đây. Generate an FAQ of 5 questions based on the above content.
29. Cung cấp câu trả lời ngắn gọn cho các câu hỏi. 29. Provide concise answers to questions
Prompt;
Đề xuất một danh sách [x] câu hỏi thường được đặt liên quan đến [chủ đề] và cung cấp câu trả lời ngắn gọn cho mỗi câu hỏi. Suggest a list of [x] frequently asked questions related to [topic] and provide concise answers to each.
30. Viết mô tả meta dễ sử dụng cho người dùng. 30. Write a user-friendly meta description
Prompt;
Đề xuất một mô tả meta cho nội dung trên, làm cho nó thân thiện với người dùng và có lời kêu gọi hành động, bao gồm từ khóa [keyword]. Suggest a meta description for the content above, make it user-friendly and with a call to action, include the keyword [keyword].
31. Viết thẻ <title> 31. Write a <title> tag
Prompt;
32. Viết thẻ mô tả meta [meta description] trong HTML. Write the HTML for the title tag “title tag”.
32. Write a meta description tag
Prompt;
Write the HTML for the meta description [meta description].”
33. Tạo một quy tắc robots.txt 33. Generate a robots.txt rule
Prompt;
Tạo chỉ thị robots.txt để không cho phép truy cập vào thư mục trang web được chỉ định [thư mục]. Generate a robots.txt directive to disallow access to the specified website directory [directory].
34. Tạo ví dụ thuộc tính hreflang 34. Create an hreflang attribute example
Prompt;
Viết một ví dụ mã để thêm thuộc tính hreflang vào trang. Write a code example for adding an hreflang attribute to a page.
35. Chỉ định thuộc tính hreflang 35. Specify an hreflang attribute
Prompt;
Chỉ định thuộc tính hreflang cho các ngôn ngữ và khu vực sau [ngôn ngữ và khu vực]. Specify the hreflang attribute for the following languages and regions [languages and regions].
36. Tạo một bản đồ trang web XML 36. Create an XML sitemap
Nhận được đề bài tuyệt vời này từ Joe Hall. Got this excellent prompt from Joe Hall.‍
Prompt;
Tạo một bản đồ trang web XML hợp lệ bao gồm các URL sau đây: Create a valid XML sitemap that includes the following URLs:
37. Viết một email tiếp cận với tông điệu…

Phản hồi:

37. Write an outreach email in the tone of…
Tôi đã nhận được ý tưởng thú vị này từ Matt Diggity: I got this cool idea from Matt Diggity:
Prompt;
Write an outreach email for link building (with subject line) in the tone of voice of [voice].
38. Viết email tiếp cận siêu ngắn gọn 38. Write ultra-short outreach emails
Prompt;
Viết 3 ví dụ về email tiếp cận siêu ngắn 2 câu chỉ hỏi một câu hỏi gợi sự tò mò liên quan đến [free offer]. Bao gồm <firstname và <blog post title>. Write 3 examples of ultra-short 2-sentence outreach emails that only ask one curiosity-provoking question that connects to [free offer]. Include <firstname and <blog post title>.
39. Đưa ra một đề nghị mà họ không thể từ chối được. 39. Give an offer they can’t refuse
Prompt;
Viết 3 ví dụ về email tiếp cận siêu ngắn 3 câu mà cung cấp [đề nghị miễn phí] để đổi lại là đề cập đến [tài nguyên của chúng tôi]. Bao gồm <tên và <tiêu đề bài đăng trên blog> Write 3 examples of ultra-short 3-sentence outreach emails that give [free offer] in return for a mention of [our resource]. Include <firstname and <blog post title>
40. Viết một dòng chủ đề kích thích sự tò mò 40. Write a curiosity-provoking subject line
Prompt;
Viết 2 ví dụ về chủ đề gợi sự tò mò trong 4 từ cho email sau đây: …” Write 2 examples of a 4-word curiosity-provoking subject line for the following email:…”
Nghiên cứu từ khóa Keyword Research
1. Tạo chủ đề liên quan để nhắm đến. 1. Generate relevant topics to target
Tạo danh sách X câu hỏi phổ biến liên quan đến “<từ khóa>”, phù hợp cho khán giả mới. “Generate a list of X popular questions related to “<keyword>, that are relevant for new <audience>”
2. Phân loại danh sách từ khóa dựa trên mục đích tìm kiếm của chúng. 2. Classify a list of keywords based on their search intent
Phân loại danh sách từ khóa sau đây thành các nhóm dựa trên mục đích tìm kiếm của chúng, có phải là thương mại, giao dịch hay thông tin: … “Classify the following keyword list in groups based on their search intent, whether commercial, transactional or informational: …”
3. Nhóm các từ khóa dựa trên mối liên quan ngữ nghĩa của chúng. 3. Cluster a list of keywords based on their semantic relevance
Nhóm các từ khóa sau thành các nhóm dựa trên mối liên quan ngữ nghĩa của chúng: … “Cluster the following keywords into groups based on their semantic relevance: ….”
4. Dịch danh sách các từ khóa 4. Translate a list of keywords
Dịch các từ khóa sau từ <Ngôn ngữ nguồn> sang <Ngôn ngữ đầu ra> và tạo kết quả trong một bảng có hai cột, với các từ khóa trong <Ngôn ngữ nguồn> ở cột đầu tiên và bản dịch sang <Ngôn ngữ đầu ra> ở cột thứ hai: “Translate the following keywords from <Source Language> to <Output Language> and generate the results in a table with two columns, with the keywords in <Source Language> in the first one, and their translation to <Output Language> in the second:”
Tối ưu hóa nội dung. Content Optimization
5. Tạo tiêu đề cho nội dung trang của bạn 5. Generate titles for your page content
Vui lòng sao chép/dán nội dung trang của bạn và hỏi: Copy/paste your page content and ask:
Tạo X thẻ tiêu đề duy nhất, tối đa 60 ký tự, cho văn bản sau đây. Chúng nên mô tả và bao gồm thuật ngữ <keyword> trong chúng: …. “Generate X unique title tags, of a maximum of 60 characters, for the following text. They should be descriptive and include the term <keyword> in them: …. “
6. Tạo mô tả meta cho nội dung trang của bạn. 6. Generate meta descriptions for your page content
Tương tự có thể làm cho mô tả meta, cũng chỉ định rằng chúng nên hấp dẫn và bao gồm một lời kêu gọi hành động: The same can be done for meta descriptions, also specifying that they should be catchy and include a call to action:
Tạo ra Z mô tả meta độc đáo, tối đa 150 ký tự, cho văn bản sau. Chúng nên hấp dẫn với lời kêu gọi hành động, bao gồm thuật ngữ “Từ khóa chính” trong chúng: … “Generate Z unique meta descriptions, of a maximum of 150 characters, for the following text. They should be catchy with a call to action, including the term “Main keyword” in them: ….”
7. Thay đổi nội dung hiện có để tránh trùng lặp. 7. Rephrase your existing content to avoid duplication
Tạo ra các phiên bản khác nhau của văn bản để tránh sao chép nội dung. Generate different versions of a text to avoid content duplication:
Điều chỉnh đoạn văn sau theo X cách khác nhau để tránh lặp lại, trong khi vẫn giữ nguyên nghĩa của nó: … “Rephrase the following paragraph in X different ways, to avoid repetition, while keeping its meaning: … “
8. Tạo câu hỏi thường gặp (FAQs) dựa trên nội dung của bạn. 8. Generate FAQs based on your content
Tạo danh sách X câu hỏi thường được hỏi dựa trên nội dung sau đây: … “Generate a list of X frequently asked questions based on the following content: …”
9. Cung cấp các dữ liệu và thống kê để sử dụng như một đầu vào để chứng minh nội dung của bạn. 9. Provide facts and stats to use as an input to back your content
Tạo danh sách 10 sự thật, thống kê và xu hướng hàng đầu liên quan đến <chủ đề>, bao gồm cả nguồn của chúng. “Generate a list of the top 10 facts, statistics and trends related to <topic>, including their source”
10. Tạo một bản tóm tắt nội dung của bạn. 10. Generate a summary of your content
Tạo một bản tóm tắt X từ văn bản sau đây: … “Generate an X words summary of the following content: …”
11. Thực hiện phân tích cảm xúc của nội dung. 11. Perform sentiment analysis of content
Xác định cảm xúc của các tiêu đề sau đây, gán cho chúng các giá trị: tích cực, trung tính hoặc tiêu cực. Tạo kết quả trong cột, bao gồm các tiêu đề ở cột đầu tiên và cảm xúc của chúng ở cột thứ hai: … “Specify the sentiment of the following titles, assigning them the values of: positive, neutral or negative. Generate the results in column, including the titles in the first one, and their sentiment in the second: …”
12. Nhóm các bài báo thành cụm bằng cách sử dụng tính liên quan ngữ nghĩa của tiêu đề của chúng. 12. Cluster articles using their titles semantic relevance
Nhóm các tiêu đề sau thành các nhóm dựa trên mối liên quan ngữ nghĩa của chúng: … “Cluster the following titles into groups based on their semantic relevance: …”
Tối ưu hóa kỹ thuật. echnical Optimization
13. Tạo dữ liệu có cấu trúc cho nội dung của bạn. 13. Generate Structured Data for your content
Tạo mã đánh dấu Schema FAQPage cho các câu hỏi và câu trả lời sau đây: … “Generate the FAQPage Schema markup for the following questions and answers:…”
4. Tạo thẻ Hreflang để sử dụng làm mẫu cho các trang của trang web của bạn. 4. Generate Hreflang tags for to use as patterns for your site pages
Tạo thẻ hreflang để xuất hiện trên các trang nhắm đến <quốc gia> bằng <ngôn ngữ>, <quốc gia> bằng <ngôn ngữ> và <quốc gia> bằng <ngôn ngữ> … “Generate the hreflang tags to feature in pages targeted to the <country> in <language>, <country> in <language> and <country> in <language>…”
15. Tạo các quy tắc tái viết .htaccess để chuyển hướng. 15. Generate .htaccess rewrite rules for redirects
Tạo các quy tắc viết lại .htaccess để chuyển hướng 301 từ <vị trí nguồn> đến <vị trí đích> … “Generate the .htaccess rewrite rules to 301-redirect <source location> to <location destination> …”
16. Tạo các quy tắc cho tệp robots.txt của bạn. 16. Generate the rules for your robots.txt
Tạo các quy tắc robots.txt để chặn việc thu thập dữ liệu ở <vị trí cần chặn>, nhưng cho phép thu thập dữ liệu ở <vị trí cần thu thập> trong miền… “Generate a robots.txt rules to block the crawl <location to block> but allow the crawling of <location to crawl> within the domain …”
Xây dựng liên kết Link Building
17. Tạo ra các trang web phổ biến và liên quan để tiếp cận. 17. Generate popular and relevant sites to outreach
Đề xuất X blog phổ biến về lĩnh vực <site area> và đề cập đến chủ đề “<topic>” kèm theo địa chỉ URL của chúng. “Recommend X popular blogs about <site area> that cover “<topic>” along with their URLs”
18. Điều chỉnh lại email tiếp cận để làm cho chúng trở nên độc đáo. 18. Reword outreach emails to make them unique
Hãy sử dụng một trong những mẫu được chia sẻ bởi Ahrefs trong hướng dẫn này và yêu cầu đổi lại lời để tạo nên nội dung độc đáo. Let’s use one of the templates shared by Ahrefs in this guide and ask to reword it to make it unique:
Điều chỉnh lại email sau đây để giữ nguyên nghĩa, nhưng phải làm cho nó vui vẻ nhưng vẫn chuyên nghiệp: … “Rephrase the following email while keeping its meaning, to make it sound fun but still professional: …”
19. Giúp bạn trả lời các yêu cầu của một nhà văn B2B hoặc HARO. 19. Help you answer Help a B2B Writer or HARO requests
Xin vui lòng viết một câu trả lời ngắn gọn và chuyên nghiệp cho yêu cầu “Help a B2B Writer” sau đây, cho biết rằng tôi có kinh nghiệm trực tiếp và sẵn sàng cung cấp thông tin cần thiết miễn là tôi không đề cập đến tên trang web: … “Please write a professionally sounding and short reply to the following “Help a B2B Writer” request saying that I have first hand experience and happy to provide the input needed as long as I don’t mention the site names: …”
Báo cáo SEO SEO Reporting
20. Tạo RegEx để lọc báo cáo hiệu suất Google Search Console. 20. Generate RegEx to filter Google Search Console Performance Report
Tạo một biểu thức chính quy phù hợp với bất kỳ thuật ngữ nào sau đây: < thuật ngữ 1> <thuật ngữ 2> <thuật ngữ 3> “Generate a regular expression that matches any of the following terms:<term 1> <term 2> <term 3>”
Tạo danh sách các từ khóa liên quan đến (CHỦ ĐỀ) Generate a list of related keywords for (TOPIC)
Xác định các từ khóa dài đuôi cho tối ưu hóa nội dung (CHỦ ĐỀ). Identify long-tail keywords for (TOPIC) content optimization
Tìm kiếm các từ khóa hiệu quả nhất cho (CHỦ ĐỀ) Find top-performing keywords for (TOPIC)
Tạo mô tả meta và thẻ tiêu đề cho (CHỦ ĐỀ) Create meta descriptions and title tags for (TOPIC)
Tìm kiếm cơ hội liên kết nội bộ liên quan đến (CHỦ ĐỀ) Find opportunities for internal linking related to (TOPIC)
Tạo ý tưởng cho các bài đăng trên blog và chủ đề bài viết về (CHỦ ĐỀ) Generate ideas for blog posts and article topics on (TOPIC)
Nghiên cứu thuật ngữ chuyên ngành để sử dụng trong nội dung (CHỦ ĐỀ). Research industry-specific terminology for use in (TOPIC) content
Tìm các trang web có uy tín để có được liên kết trở lại cho nội dung (CHỦ ĐỀ). Find authoritative websites to acquire backlinks for (TOPIC) content
Tạo danh sách các từ khóa LSI cho (CHỦ ĐỀ) Generate a list of LSI keywords for (TOPIC)
Tạo một ví dụ sitemap XML liên quan đến (CHỦ ĐỀ) Create an XML sitemap example related to (TOPIC)
Nghiên cứu các thẻ meta tốt nhất cho (CHỦ ĐỀ) Research the best meta tags for (TOPIC)
Tìm các từ khóa có đối thủ cạnh tranh thấp cho (CHỦ ĐỀ) Find keywords with low competition for (TOPIC)
Tạo danh sách từ đồng nghĩa cho các từ khóa (CHỦ ĐỀ) Create a list of synonyms for (TOPIC) keywords
Nghiên cứu cấu trúc liên kết nội bộ tốt nhất cho nội dung về (CHỦ ĐỀ). Research the best internal linking structure for (TOPIC) content
Tạo danh sách các câu hỏi mà mọi người thường đặt về (CHỦ ĐỀ) Generate a list of questions people ask about (TOPIC)
Tạo danh sách các thẻ alt tốt nhất cho hình ảnh liên quan đến (CHỦ ĐỀ) Create a list of the best alt tags for images related to (TOPIC)
Tạo danh sách các chủ đề phụ liên quan đến (CHỦ ĐỀ) Create a list of related subtopics for (TOPIC)
Tìm thời điểm tốt nhất để đăng nội dung liên quan đến (CHỦ ĐỀ) Find the best time to publish content related to (TOPIC)
Nghiên cứu các chiến lược liên kết bên ngoài tốt nhất cho (CHỦ ĐỀ) Research the best external linking strategies for (TOPIC)
Tìm các công cụ phổ biến nhất được sử dụng cho SEO (CHỦ ĐỀ) Find the most popular tools used for (TOPIC) SEO
Tạo danh sách các nhân vật có ảnh hưởng tiềm năng cho (CHỦ ĐỀ) Create a list of potential influencers for (TOPIC)
Nghiên cứu về schema markup tốt nhất cho (CHỦ ĐỀ) Research the best schema markup for (TOPIC)
Tìm kiếm thẻ tiêu đề tốt nhất cho nội dung (CHỦ ĐỀ) Find the best header tags for (TOPIC) content
Tạo danh sách các cơ hội xây dựng liên kết tiềm năng cho (CHỦ ĐỀ) Create a list of potential link-building opportunities for (TOPIC)
Nghiên cứu về văn bản mỏ neo tốt nhất cho liên kết ngược (CHỦ ĐỀ) Research the best anchor text for (TOPIC) backlinks
Tìm kiếm từ khóa tốt nhất cho chiến dịch PPC (TOPIC) Find the best keywords for (TOPIC) PPC campaigns
Tạo danh sách các cơ hội viết bài khách mời tiềm năng cho (CHỦ ĐỀ) Create a list of potential guest blogging opportunities for (TOPIC)
Nghiên cứu các chiến lược SEO địa phương tốt nhất cho (CHỦ ĐỀ) Research the best local SEO strategies for (TOPIC)
Tìm kiếm từ khóa tốt nhất cho tối ưu hóa tìm kiếm giọng nói cho (CHỦ ĐỀ). Find the best keywords for (TOPIC) voice search optimization
Nghiên cứu các công cụ phân tích tốt nhất cho hiệu suất trang web (TOPIC). Research the best analytics tools for (TOPIC) website performance
Liệt kê các từ khóa tốt nhất cho các đoạn trích đặc sắc về (CHỦ ĐỀ) List the best keywords for (TOPIC) featured snippets
Tạo danh sách các đối tác tiềm năng cho (CHỦ ĐỀ) Create a list of potential partnerships for (TOPIC)
Nghiên cứu các chiến thuật tốt nhất để tối ưu hóa di động cho (CHỦ ĐỀ). Research the best tactics for (TOPIC) mobile optimization
Tìm kiếm từ khóa tốt nhất để tối ưu hóa video về (CHỦ ĐỀ) Find the best keywords for (TOPIC) video optimization
Nghiên cứu các chiến lược tốt nhất để tối ưu hóa thương mại điện tử (TOPIC). Cung cấp các nhóm từ khóa. Research the best tactics for (TOPIC) e-commerce optimization. Provide keyword clusters.
Tìm kiếm từ khóa tốt nhất cho (CHỦ ĐỀ) Find the best keywords for (TOPIC)
Tạo danh sách các cơ hội tiếp thị liên kết tiềm năng cho (CHỦ ĐỀ) Create a list of potential affiliate marketing opportunities for (TOPIC)
Những trang web tiếp thị liên kết tốt nhất cho (CHỦ ĐỀ) là gì? What are the best affiliate marketing websites for (TOPIC)
Các chiến lược tốt nhất cho SEO quốc tế (TOPIC) là gì? What are the best tactics for (TOPIC) international SEO
Tìm kiếm từ khóa tốt nhất cho tối ưu hóa AMP (TOPIC) Find the best keywords for (TOPIC) AMP optimization
Tạo danh sách các cơ hội podcast hoặc khách mời podcast tiềm năng cho (CHỦ ĐỀ) Create a list of potential podcast or podcast guest opportunities for (TOPIC)
Nghiên cứu các chiến lược tốt nhất để tối ưu hóa Google My Business cho (CHỦ ĐỀ). Research the best tactics for (TOPIC) Google My Business optimization
Tìm kiếm từ khóa tốt nhất cho tối ưu hóa truyền thông xã hội của (CHỦ ĐỀ). Find the best keywords for (TOPIC) social media optimization
Tìm các chủ đề nội dung phổ biến liên quan đến (CHỦ ĐỀ) Find popular content topics related to (TOPIC)
Nghiên cứu các chiến lược SEO tốt nhất cho (CHỦ ĐỀ) và cung cấp các bước hành động có thể thực hiện được. Research the best SEO tactics for (TOPIC) and provide actionable steps
Tạo danh sách các ý tưởng chuỗi video hoặc webinar tiềm năng liên quan đến (CHỦ ĐỀ) Create a list of potential video series or webinar ideas related to (TOPIC)
Nghiên cứu các chiến lược đối thủ liên quan đến (CHỦ ĐỀ) Research competitor strategies related to (TOPIC)
Tìm các ví dụ thẻ canonical liên quan đến (CHỦ ĐỀ) Find canonical tag examples related to (TOPIC)
Tạo một danh sách từ khóa ví dụ nhắm mục tiêu đến nhiều địa điểm địa lý cho (CHỦ ĐỀ) Create an example keyword list targeting multiple geographic locations for (TOPIC)
Tạo ý tưởng từ khóa nhắm mục tiêu đến các giai đoạn khác nhau của khách hàng trong quá trình mua hàng cho (CHỦ ĐỀ) Generate keyword ideas targeting different stages of the customer purchase funnel for (TOPIC)
Xác định các hashtag ngành liên quan đến (CHỦ ĐỀ). Identify industry hashtags related to (TOPIC).

 

Có các công cụ bạn có thể sử dụng để tạo ra các lời nhắc cho các truy vấn độc đáo của bạn:
Trình tạo đề ChatGPT – ChatGPT Prompt Generator
Cũng có các tiện ích mở rộng Google Chrome cho phép bạn chọn một lời nhắn sẵn sàng sử dụng ngay trên màn hình ChatGPT:
ChatGPT Prompt Genius
ChatGPT Prompts.

7 Mẹo đã được chứng minh để đạt được kết quả ChatGPT tốt hơn

Bạn luôn có thể tạo ra các đề bài ChatGPT của riêng mình cho SEO bằng cách chú ý đến một số chi tiết. Một số mẹo quan trọng cần xem xét như sau:
➢ Cụ thể hóa: Tránh hỏi những câu hỏi mở quá rộng hoặc mơ hồ. Hãy cụ thể và ngắn gọn trong câu hỏi của bạn để giúp chatbot hiểu chính xác những gì bạn đang tìm kiếm.
➢ Sử dụng ngôn ngữ và ngữ pháp chính xác: Hãy đảm bảo sử dụng ngữ pháp, chính tả và cấu trúc câu đúng trong các câu hỏi của bạn để giúp chatbot hiểu bạn tốt hơn.
➢ Giữ nó đơn giản: Tránh hỏi những câu hỏi phức tạp hoặc sử dụng ngôn ngữ quá kỹ thuật. Càng đơn giản câu hỏi, thì chatbot càng dễ cung cấp câu trả lời chính xác.
➢ Rõ ràng với ý định của bạn: Đảm bảo rằng chatbot hiểu được ý định đằng sau câu hỏi của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm cụ thể, hãy chắc chắn bao gồm các từ khóa liên quan trong câu hỏi của bạn.
Điều chỉnh lại email sau đây như một chuyên gia SEO; giữ nó vui nhộn và chuyên nghiệp trong khi chú ý đến các quy tắc ngữ pháp:…
Tránh sự mơ hồ: Đảm bảo câu hỏi của bạn chỉ có một câu trả lời rõ ràng để giúp chatbot cung cấp phản hồi chính xác.
➢ Hãy kiên nhẫn: Chatbot bị giới hạn bởi công nghệ mà nó sử dụng và dữ liệu mà nó đã được đào tạo. Hãy kiên nhẫn và hiểu rằng chúng có thể không luôn cung cấp được câu trả lời ngay lập tức hoặc chính xác.

Lợi ích của ChatGPT cho SEO

Có nhiều lợi ích khi sử dụng các đề xuất ChatGPT cho SEO.
Đầu tiên, việc sử dụng mô hình tự động sinh nội dung giúp tiết kiệm thời gian và công sức, vì nó có thể tạo ra lượng lớn nội dung một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Ngoài ra, đó còn là một giải pháp tiết kiệm chi phí vì bạn có thể tự động hóa nhiều công việc mà nếu không sẽ cần đến lao động của con người, giảm chi phí và tăng hiệu quả.
Thứ hai, nó đảm bảo rằng nội dung được tạo ra là chất lượng cao, vì mô hình được đào tạo trên một tập văn bản lớn và có thể tạo ra văn bản giống như con người.
Cuối cùng, sử dụng các lời nhắc ChatGPT có thể giúp cải thiện thứ hạng của trang web trên các công cụ tìm kiếm bằng cách tạo ra văn bản tối ưu hóa chứa các từ khóa và cụm từ mục tiêu.
Điều chỉnh lại email sau đây như một chuyên gia SEO; giữ nó vui nhộn và chuyên nghiệp trong khi chú ý đến các quy tắc ngữ pháp:…

Trước khi bạn rời đi…
Kết luận, các lời nhắc của ChatGPT có tiềm năng thay đổi cách chúng ta tiếp cận SEO.
Với khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, độ chính xác cao, tính cá nhân hóa, tốc độ và khả năng mở rộng, ChatGPT có thể giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và nỗ lực trong khi cải thiện chiến lược SEO của họ.
Cho dù bạn là người tạo nội dung, nhà tiếp thị hoặc chuyên gia SEO, việc tích hợp các lời nhắc ChatGPT vào quy trình tiếp thị của bạn có thể cung cấp lợi thế cạnh tranh và đẩy mạnh kết quả tốt hơn.
Khi công nghệ AI tiếp tục tiến bộ, sẽ thú vị để xem làm thế nào các lời nhắc ChatGPT tiếp tục hình thành cảnh quan SEO.
Câu hỏi thường gặp
Điều chỉnh lại email sau đây như một chuyên gia SEO; giữ nó vui nhộn và chuyên nghiệp trong khi chú ý đến các quy tắc ngữ pháp:…
Các công cụ và phương pháp SEO truyền thống có thể tốn thời gian, tài nguyên và giới hạn trong khả năng của chúng.
Tuy nhiên, ChatGPT có thể xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ SEO và cung cấp kết quả chất lượng cao trong thời gian thực.
Nó cũng có thể cá nhân hóa các phản hồi của mình để phù hợp với các trường hợp sử dụng cụ thể và các ngành công nghiệp, làm cho nó trở thành một giải pháp SEO linh hoạt và hiệu quả hơn.

2. Làm thế nào ChatGPT đảm bảo chất lượng kết quả SEO của mình?
ChatGPT được đào tạo trên một tập văn bản lớn, bao gồm thông tin về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm cả SEO.
Đào tạo này cho phép nó hiểu được ngôn ngữ của con người và cung cấp kết quả chính xác và liên quan.
Ngoài ra, ChatGPT có thể được điều chỉnh để phù hợp với các trường hợp sử dụng cụ thể và các ngành công nghiệp khác nhau, từ đó tăng khả năng cung cấp kết quả chất lượng cao cho SEO.
3. Các đề xuất của ChatGPT cho SEO là gì?
ChatGPT prompts cho SEO là các câu hỏi hoặc tuyên bố được viết sẵn để kích hoạt phản hồi từ mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo ChatGPT.
Những lời nhắc này có thể được sử dụng để tạo nội dung cho mục đích tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *